KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI AYDINLATMA METNİ

ATILGAN TIBBİ ÜRÜNLER SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktadır.

Amacımız; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi gereğince ve sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, paylaşılan kişiler, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi bilgilendirmektir.

Firmamız sadece kişisel veri işlenmekte olup özel nitelikli kişisel veriler bulundurmamaktadır.

I. Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmî Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi

Müşteri: Firmamızda üretilen ve satışı gerçekleştirilen ürünlerin implante edildiği kişi

Hekim: Ürünün implantasyonunu gerçekleştiren kişi

II. Veri Sorumlusu

6698 sayılı KVKK’ya göre “Veri Sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmekte olup, KVKK uyarınca muhatap veri sorumlusu ATILGAN TIBBİ ÜRÜNLER SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. ’dir.

III. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Firmamız; müşteriden kimlik bilgisi kategorilerde kişisel veri toplamaktadır.

Firmamız; müşteriden ya da hekimden gelen şikayetleri yönetebilmek ve müşteride gelişebilecek olumsuz durumda ürün geçmişini araştırabilmek amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

IV. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda, “Kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları, idari merciler ve yasal mercilere” 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

V. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Firmamız; ürün satışı için görevlendirilmiş çalışanlar aracılığıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde kimlik bilgilerini toplanmaktadır.

VI. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin bilgilendirmeyi ve taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda firmamız talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede, en geç otuz gün içerisinde ücretsiz sonuçlandırılacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • KVKK’nın 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin imha edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Firmamızın cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır. 

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusu olarak Şirketimizin Atılgan Tıbbi Ürünler Sağlık Hizmetleri Yeni batı Mah. Erciyes Cd. No:32 Yenimahalle/ANKARA adresine verebilirsiniz.

E-posta yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atilgan.grup@hotmail.com ya da kalite@atilganas.com  e-posta adreslerine yapabilirsiniz.

KEP yoluyla yapmak istediğiniz başvurularınızı atilgantibbi@hs01.kep.tr KEP adresimize yapabilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgilerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, firmamız tarafından talebinize istinaden yapılacak araştırmaların tam ve nitelikli şekilde yürütülmesinde aksaklıklar yaşanabilir. Bu durumda, firmamız kanuni haklarını saklı tuttuğunu beyan eder. Bu nedenle, başvurunuzun talebinizin niteliğine göre eksiksiz şekilde iletilmesi gerekmektedir.